เข้าโปรแกรมกับโค้ชบาส
การเสนอราคาถูกเสนอขายปลีก - เข้าสู่ระบบเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก (Member Privacy Policy)

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ [วันที่โพสต์ข้อมูล]

นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก (Member Privacy Policy) ฉบับนี้ กำหนดลักษณะ/ประเภทของข้อมูลที่ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกอิสระของเฮอร์บาไลฟ์ จะขอจัดเก็บจากลูกค้า บุคคลที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นลูกค้า และผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์และแอพลิเคชั่นของข้าพเจ้า รวมถึงวัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้านำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งาน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายฉบับนี้จะนำเสนอ และประกาศผ่านเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า นโยบายนี้จะนำมาใช้เฉพาะกับเว็บไซต์ที่แสดงใบหน้าของลูกค้าและแอพลิเคชั่น ที่มีการนำนโยบายฉบับนี้ไปประกาศ (โพสต์) รวมถึง GoHerbalife.com และ HerbalifeGO ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุม/ดูแลข้อมูลนี้ (data controller) และสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ตามข้อมูลรายละเอียดการติดต่อซึ่งโพสต์ หรือประกาศไว้ในเว็บไซต์ และ/หรือแอพลิเคชั่น

นโยบายฉบับนี้มิได้ใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม หรือการใช้ข้อมูลของบริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด และองคาพยพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบริษัทดังกล่าว (เรียกรวม ๆ ว่า “เฮอร์บาไลฟ์”) และขอเรียนให้ทราบว่า เฮอร์บาไลฟ์ยังคงมีสถานะเป็นผู้ดูแล/ควบคุม (controller) ในลักษณะหนึ่งใด โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านทางเว็บไซต์ โดยครอบคลุม ข้อมูลที่เก็บบันทึกเกี่ยวกับอุปกรณ์/เครื่องมือ และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะบันทึกโดยโปรแกรมคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีเพื่อการติดตามอื่น ๆ การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลในส่วนนี้ เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเฮอร์บาไลฟ์ ซึ่งคุณสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางลิ้งค์นโยบายความเป็นส่วนตัว แสดงไว้ด้านล่างของเว็บไซต์นี้

ข้าพเจ้าจะใช้เว็บไซต์นี้เก็บบันทึกข้อมูลอะไรบ้าง?

ข้าพเจ้าอาจจะขอเก็บข้อมูลโดยตรงจากคุณ อาทิ ชื่อและที่อยู่ของคุณ โดยดำเนินการเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บาไลฟ์ หรือเมื่อคุณต้องส่งข้อมูลเพื่อทำการซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ การใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ทำให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้

คุณลักษณะโดยทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราได้เก็บรวบรวม และบันทึก มีดังต่อไปนี้

[กรุณากรอกคุณลักษณะโดยทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะการเก็บ/บันทึก]

คุณลักษณะพิเศษสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวม และบันทึก มีดังต่อไปนี้

[กรุณากรอกคุณลักษณะพิเศษของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะการเก็บ/บันทึก]

วัตถุประสงค์ด้านธุรกิจในการดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมายสำหรับการเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลเหล่านี้ คืออะไรบ้าง?

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีเหตุผลต่าง ๆ กัน คือ

 • การเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติตามข้อตกลง ๆ ต่างที่มีต่อคุณ รวมถึง
  • การดำเนินการตามคำสั่งของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
  • การนำส่ง หรือบริหารจัดการนำส่งผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • การแจ้ง/นำเสนอคำแนะนำ และการบริการติดตามต่าง ๆ
  • การดำเนินการส่งคืนผลิตภัณฑ์ หรือการดูแลรับประกันต่าง ๆ
  • การชำระเงินต่าง ๆ
 • การดำเนินการของข้าพเจ้าตามข้อบังคับ หรือบทบัญญัติตามกฎหมาย อาทิ
  • การดำเนินการทางบัญชี และภาษีต่าง ๆ
  • การดำเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ หรือการดูแลภายหลังการจำหน่าย และ
  • การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับคำร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจเต็ม และหน่วยงานด้านการยุติธรรม
 • การดำเนินการตามเป้าหมายธุรกิจที่มีความถูกต้องชอบธรรม อาทิ
  • การอนุญาตให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อกำหนดของเฮอร์บาไลฟ์ รวมถึงข้อกำหนดภายใต้แผนการตลาด และการขายของเฮอร์บาไลฟ์
  • การตอบข้อซักถาม หรือแก้ไขปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ที่คุณมีต่อ
  • การปรับปรุงการให้บริการที่ข้าพเจ้าดำเนินการ และ/หรือจัดหาให้กับคุณ และเพื่อดูแล/ปกป้องเสถียรภาพ และความปลอดภัยของการบริการต่าง ๆ ของข้าพเจ้า
  • การตรวจสอบคุณภาพ
  • การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกอิสระของเฮอร์บาไลฟ์ และส่วนที่เกี่ยวกับข้าพเจ้า หรือสิทธิโดยทั่วไปของเฮอร์บาไลฟ์
  • การบริหารจัดการ ดูแลการฟ้องร้อง ดำเนินคดีต่าง ๆ ตามสิทธิที่ชอบธรรมทางกฎหมายของข้าพเจ้า
  • การนำเสนอ/เปิดเผยข้อมูลให้กับคุณ รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บาไลฟ์ การบริการของคุณ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ
 • การดำเนินการตามคำยินยอม หรือการยอมรับของคุณ
  • การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพตามความจำเป็นสำหรับการนำมาพัฒนา และจัดทำผลิตภัณฑ์ Herbalife® การตรวจติดตามความก้าวหน้า และการให้คำแนะนำในลักษณะจำเพาะตามกรณี
  • การใช้อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์ และการบริการของ Herbalife® รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถขอเพิกถอนคำยินยอมหรือการตอบตกลงของคุณได้ตลอดเวลา โดยขอให้แจ้งข้าพเจ้าได้โดยตรง ผ่านทางข้อมูลการติดต่อของข้าพเจ้าตามที่นำเสนอด้านล่างนี้ และ/หรือผ่านทางแอพลิเคชั่น หรือในกรณีของการสื่อสารทางการตลาด โดยปฏิบัติตามคำแนะนำทางเลือก ซึ่งข้าพเจ้าจะนำเสนอในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณเลือกที่จะไม่แจ้งหรือนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจจะส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้นได้

ข้าพเจ้าจะจัดเก็บ และรักษาข้อมูลนี้ไว้นานแค่ไหน?

โดยทั่วไปแล้ว ข้าพเจ้าจะจัดเก็บ และรักษาข้อมูลของคุณไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและรักษาข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด ขึ้นอยู่กับว่าส่วนไหนที่มีระยะเวลานานกว่า ระยะเวลาที่กำหนดอย่างชัดเจนเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลในส่วนนั้น ๆ เป็นสำคัญ

ข้าพเจ้าจะนำเสนอ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กับใครบ้าง?

การนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการกับ:

 • เฮอร์บาไลฟ์ สำหรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติทางธุรกิจ และเว็บไซต์ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการตามแผนการตลาดและการขายต่าง ๆ
 • ที่ปรึกษาทางวิชาชีพของข้าพเจ้า อาทิ ที่ปรึกษาด้านการจัดทำบัญชี และภาษี
 • ผู้ค้ารายอื่น ๆ ที่ช่วยให้ข้าพเจ้าดำเนินธุรกิจเฮอร์บาไลฟ์ อาทิ การบริการตอบ-รับอีเมล์
 • ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ต่าง ๆ
 • สมาชิกอื่น ๆ ของเฮอร์บาไลฟ์ ภายใต้การแผนการตลาดและการขายของเฮอร์บาไลฟ์
 • บุคคลฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามคำสั่งหรือหมายศาล การฟ้องร้องดำเนินคดี หรือกระบวนการด้านยุติธรรม หรือทางกฎหมายในส่วนที่คล้ายหรือเหมือนกัน หรือการอนุญาโตตุลาการต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบฝ่ายที่สามที่ได้รับมอบอำนาจ หรือแต่งตั้ง รวมถึงหน่วยงานรัฐ หรือการตรวจสอบ และการป้องกันการฉ้อโกงต่าง ๆ

เฮอร์บาไลฟ์จะใช้ข้อมูลตามที่ข้าพเจ้านำเสนอให้ไป ตามนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ผ่านทางลิ้งค์นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเฮอร์บาไลฟ์ ซึ่งแสดงด้านล่างเว็บไซต์ของข้าพเจ้า

คุณมีสิทธิอะไรบ้างในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้?

 • กรณีที่คุณเป็นประชาชนสัญชาติไทย คุณมีสิทธิต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยในส่วนนี้ครอบคลุม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และการแก้ไขข้อมูลของคุณตามที่จำเป็น เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน การกำหนดลักษณะเฉพาะในกระบวนการดำเนินการ การปฏิเสธลักษณะเฉพาะในกระบวนการดำเนินการ (อาทิ การขายตรง) และสิทธิที่เกี่ยวกับการถ่ายโอน โยกย้ายข้อมูล (หากคุณประสงค์จะส่งข้อมูลของคุณไปให้กับบุคคลฝ่ายที่สาม นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี (ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
 • กรณีที่คุณไม่ประสงค์จะรับข้อมูลโฆษณาโดยอีเมล์ หรือข้อความเอสเอ็มเอส คุณสามารถกำหนด/จำกัดช่องทางการสื่อสารนั้น ๆ ได้
 • หากคุณพำนักอาศัยนอกประเทศไทย และคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือหาทางออกที่คุณพึงพอใจได้ คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานตรวจสอบดูแลที่มีอำนาจตามเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ

การใช้สิทธิต่าง ๆ เหล่านี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดทางกฎหมายและในสัญญา ภายใต้ PDPA และกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เนื่องจากข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันมากที่สุด ข้าพเจ้าจะใช้ความอุตสาหพยายามที่สมเหตุสมผลในการดูแลรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงขอความกรุณาให้คุณแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลให้ข้าพเจ้าได้ทราบโดยทันทีทันใด ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ที่แสดงรายละเอียดด้านล่างนี้

หากคุณประสงค์จะขอใช้สิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับการประมวล/ประเมินข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อข้าพเจ้าโดยตรง ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ที่แสดงรายละเอียดด้านล่างนี้ โดยที่ข้าพเจ้าอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อใช้ยืนยันตัวตนของคุณ และเป็นไปเพื่อรักษาความปลอดภัย ก่อนที่นำข้อมูลตามที่คุณแจ้งความประสงค์มาเปิดเผยหรือแสดงต่อคุณ

ข้าพเจ้าจะถ่ายโอนข้อมูล อย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทย เว้นแต่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่คุณกำหนด แจ้ง หรือแสดงคำยินยอม หรือการยอมรับไว้แล้ว ซึ่งคุณสามารถขอเพิกถอนได้ตลอดเวลา

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า นโยบายฉบับนี้มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

โดยทั่วไปแล้ว กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ และกรณีร้องเรียนหรือการดำเนินคดีด้านความเป็นส่วนตัวมีการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดังนั้น นโยบายฉบับนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตลอดเวลา ข้าพเจ้าจึงขอให้คุณหมั่นตรวจสอบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อติดตามเนื้อหานโยบายที่เป็นฉบับปัจจุบัน

คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร?

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ รวมถึงการปฏิบัติต่าง ๆ ของเรา หรือหากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาใช้ กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ที่อยู่: [●]

อีเมล์: [●]

หรือเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลของเรา

ที่อยู่: [●]

อีเมล์: [●]