เข้าโปรแกรมกับโค้ชบาส
การเสนอราคาถูกเสนอขายปลีก - เข้าสู่ระบบเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนสำนักงาน เลขที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ ถนนวิทยุ ตึกบี ห้องเลขที่ 141/1 บ้านเลขที่ 212 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (“บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) ในฐานะผู้ดูแลควบคุมข้อมูล (data controller) ให้การรับรอง และนำนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ฉบับนี้มาใช้ เพื่อยืนยันถึงการใช้ความพยายามของเราในการปกป้อง คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ พร้อมกับให้ความเชื่อมั่นว่า จะมีการดูแลการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Rules and Regulations : PDPA) ตามที่เกี่ยวข้อง

โดยที่เราเป็นสมาชิกของกลุ่มเฮอร์บาไลฟ์ และมีข้อผูกพันการดำเนินการต่างๆ ในลักษณะบรรษัทธุรกิจ (โดยนำกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติมาบังคับใช้ และมีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดการคุ้มครองตามมาตรฐานระดับสูง ในกรณีที่ต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสมาชิกในกลุ่มบรรษัทธุรกิจ) การดูแล คุ้มครองมิให้เกิดการปฏิบัติที่ละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของคุณ อันเป็นผลจากการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงาน/องคาพยพต่างๆ ภายในเฮอร์บาไลฟ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว มีการดำเนินการ ณ จุดหมายปลายทางนอกราชอาณาจักรไทย และ/หรืออาจจะมีการถ่ายโอนไปยัง และเก็บรักษาไว้ในเซิฟเวอร์ (server) หรือหน่วยบันทึกที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งหมายรวมถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคพื้นยุโรป และสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงขอเรียนรายละเอียดข้อมูลต่อคุณในส่วนนี้ เนื่องจากถือเป็นการแสดงความยินยอม หรือการยอมรับ (consent) สำหรับการดำเนินการถ่ายโอนและประมวลผลข้อมูล ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีเป้าประสงค์เพื่อนำเรียนให้คุณทราบถึง ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการจัดเก็บ (collection of information) จากคุณในกรณีที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) หรือในกรณีที่คุณเป็นสมาชิก (members) หรือลูกค้า (customers) การนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไปใช้งาน (use of information) โดยเรา และ/หรือบุคคล หรือองคาพยพอื่นๆ ซึ่งอาจจะได้รับการส่งต่อ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น ระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระบบ ทางเลือก (choice) ของคุณในส่วนของการอนุญาตหรือยินยอมให้มีการจัดเก็บข้อมูล การใช้งานและการส่งต่อ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น สิทธิของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และขั้นตอนการดูแลรักษาความปลอดภัยที่จะมีการดำเนินการเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ

หมายเหตุ

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการจัดเก็บ (collection of information)

ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน คุณอาจจะได้รับการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในบางลักษณะ (อาทิ ชื่อและนามสกุลของคุณ ที่อยู่สำหรับการส่งไปรษณีย์ เมือง/จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการฝาก/ถอน-ชำระเงินโดยอัตโนมัติ ที่อยู่ไอพี (IP) และอื่นๆ) โดยเราหวังว่า คุณจะยินดีให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เรา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา กรุณาอย่าส่งข้อมูลนั้นๆ มา ซึ่งแน่นอนว่า ในการปฏิบัติเช่นนี้ ในบางกรณี ทำให้เราไม่สามารถที่จะดูแลให้บริการต่างๆ ตามความประสงค์ของคุณได้

เราอาจจะเก็บข้อมูลโดยทั่วไปจากคุณ ในกรณีที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ (อาทิ ประเภทเบราว์เซอร์ที่คุณเลือกใช้งาน ชื่อโดเมน และอื่นๆ) โดยมีการเก็บรวบรวบและวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ในลักษณะการสั่งสมรวม เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงลักษณะการปฏิบัติงาน และเนื้อหาของเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

การนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไปใช้งาน (use of information)

เรานำข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณมาใช้งานตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

  • ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ (website visitors)

โดยเป็นไปตามคำยินยอม/การยอมรับของคุณ เราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับคุณมาใช้เป็นฐานข้อมูลบัญชีรายการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ตามฐานทะเบียนของเราและจัดส่งชื่อของคุณให้กับสมาชิกเฮอร์บาไลฟ์ ตามลักษณะที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณในผลิตภัณฑ์ของ หรือโอกาสในการเริ่มต้นทำธุรกิจกับเรา การวิเคราะห์แนวโน้มและสถิติต่างๆ การเสริมสร้าง/พัฒนาระบบปฏิบัติการของเว็บไซต์ และในกรณีที่คุณให้คำยินยอม/การยอมรับไว้แล้ว จะมีการจัดส่งข้อมูลและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงการจัดส่งเอกสารข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายต่างๆ เกี่ยวกับเฮอร์บาไลฟ์ และบริษัทอื่นๆ ให้กับคุณ

  • ลูกค้า (customers)

การนำข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ามาใช้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา หรือเพิ่มการบริการลูกค้า รวมถึงการยืนยัน และดูแลการปฏิบัติต่างๆ ตามคำสั่งของคุณ การนำส่งผลิตภัณฑ์/บริการตามคำสั่งของคุณ รวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการชำระเงิน และการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามส่วนย่อยๆ ของการให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย หรือให้บริการรายอื่นๆ

  • สมาชิก (members)

การนำข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกมาใช้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา หรือเพิ่มการบริการต่างๆ สำหรับสมาชิก รวมถึงการคำนวณผลประโยชน์รายรับ และโบนัสรางวัลต่างๆ การดูแลจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการใหม่ๆ และการดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่างๆ สอดคล้องกับข้อตกลงสมาชิกภาพ และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ กำหนดการเก็บรักษาข้อมูลของคุณในส่วนนี้ไว้เฉพาะในช่วงเวลาตามข้อผูกพันในสัญญา และตามระยะเวลาที่จำเป็นหรือเหมาะสมสำหรับการดำเนินขั้นตอนตามสัญญา หรือการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ

ทางเลือก (choice)

เราได้ก่อตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้บ้างแล้ว และอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นๆ กับหุ้นส่วนทางธุรกิจต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยลักษณะเช่นนี้ เราอาจจะแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือให้อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บสั่งสมจากคุณ เพื่อดูแลให้หุ้นส่วนทางธุรกิจนั้นๆ สามารถติดต่อ หรือให้บริการคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ตามที่คุณสนใจ

ทั้งนี้ ณ เวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ เราจะเสนอทางเลือก (choice) ให้กับคุณในการ
ตอบยอมรับหรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลของคุณสำหรับกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ด้านการค้าธุรกิจ หรือการตลาดต่างๆ รวมถึงด้านการตลาดของเฮอร์บาไลฟ์ด้วย

การถ่ายโอนข้อมูลออกไปภายนอก (onward transfers)

เราอาจจะจ้างคู่ค้า/ผู้ให้บริการรายอื่นๆ มาปฏิบัติหน้าที่ในบางส่วนของเราได้ อาทิ การดำเนินการตามคำสั่ง การจัดส่งบรรจุภัณฑ์สินค้า การบริหารจัดการและดูแลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การดูแลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และการดูแลและให้บริการต่างๆ ต่อลูกค้า โดยคู่ค้า/ผู้ให้บริการเหล่านี้จะถือปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด ทั้งการใช้ และดูแลรักษาความลับของข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเฮอร์บาไลฟ์ และจะต้องใช้สำหรับวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามหน้าที่ตามสัญญาจ้าง โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการเป็นผู้ประมวลข้อมูลอย่างเคร่งครัด

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ตามที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ ในกรณีที่เรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สำหรับการจำแนก แยกแยะ หรือกำหนด บ่งชี้ การติดต่อ หรือการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ต่อบุคคล หรือองคาพยพใดๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อคุณ ต่อเรา หรือต่อบุคคลอื่นใด นอกจากนั้น เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ได้ ในกรณีที่เราเชื่อแน่ว่า เป็นการดำเนินการตามที่มีกฎหมายกำหนดให้อนุญาตไว้ หรือเป็นไปตามความประสงค์ทางกฎหมาย

ในกรณีของรายงานสายงานสมาชิก (lineage reports) ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในลักษณะที่เป็นชั้นๆ ตามลำดับ โดยครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกับข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัว หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร ระดับหรือตำแหน่ง ปริมาตร/ปริมาณและสถิติการจำหน่าย โดยจะนำเสนอและแลกเปลี่ยนให้กับสมาชิก โดยพึงมีการดำเนินการรักษาความลับต่างๆ อย่างถึงที่สุด และใช้สำหรับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์จำเพาะเพื่อส่งเสริม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกเพื่อการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ของเฮอร์บาไลฟ์เป็นสำคัญ (โครงสร้างการเป็นสมาชิก และสายงานแสดงให้เห็นถึงบรรดาสมาชิกต่างๆ ซึ่งได้รับการดูแล/สนับสนุนโดยสมาชิกรายจำเพาะใดๆ และในทิศทางกลับกัน แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของบรรดาบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแล/สนับสนุนโดยบรรดาสมาชิกต่างๆ เหล่านั้น)

เนื้อหาของรายงานสายงานสมาชิก (lineage reports) ครอบคลุมบรรดาข้อมูลต่างๆ ภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลชั้นความลับ และแสดงกรรมสิทธิ์การถือครองและการค้าเฮอร์บาไลฟ์ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องไม่เก็บ เผยแพร่ หรือรวบรวมข้อมูลชั้นความลับ หรือข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลสั่งสมเกี่ยวกับสมาชิกเฮอร์บาไลฟ์ หรือบรรดาลูกค้าของสมาชิกต่างๆ เว้นแต่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบรรดาสมาชิกสายงานของตนเอง อนึ่ง การนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาใช้ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสำหรับการส่งเสริมธุรกิจเฮอร์บาไลฟ์ของตนเอง และการบริการจัดการ การสร้างแรงจูงใจ/กระตุ้น และการฝึกอบรมให้กับสมาชิกสายงานของตนเองเท่านั้น

ทั้งนี้ ขอเรียนให้คุณทราบ และตระหนักว่า บรรดาสมาชิกต่างๆ ที่ได้รับรายงานสายงานสมาชิก (lineage reports) อาจจะอยู่ในประเทศที่มิได้มีระดับการป้องกันและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเหมือน หรือคล้ายคลึงกับที่มีอยู่ในประเทศของคุณเอง และอาจจะเข้าถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่ทว่า เฮอร์บาไลฟ์ยืนกรานที่จะดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล เพื่อดูแลรักษาข้อมูลความลับนั้นๆ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การดูแลรักษาความปลอดภัย (security)

เราใช้ความอุตสาหะในการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล เพื่อดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเราได้เก็บรวบรวมไว้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปรับปรุงตามเวลา และมีความปลอดภัย แต่ทว่า ยังไม่มีมาตรการใดๆ ที่สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยการถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ ในขณะที่เราใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ไม่สามารถรับประกันหรือให้การยืนยันใดๆ ว่าจะมีความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง เราไม่สามารถรับผิดชอบต่ออันตราย หรือความเสียหายใดๆ ที่คุณ หรือบุคคลใดๆ อาจจะได้รับการกระทำที่กระทบ หรือล่วงละเมิดต่อการดูแลรักษาความลับ ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์

การดูแลรักษาข้อมูล (data integrity)

การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้แฟ้มข้อมูลหรือระบบการเก็บรักษาข้อมูลอื่นๆ ที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือเป็นการดำเนินการตามความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญากับสมาชิก และอัพไลน์ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรรดาลูกค้าต่างๆ

สิทธิของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (your rights to your personal data)

หากคุณพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง หรือหากคุณมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ หรือต้องการขยายความข้อมูลนั้นๆ กรุณาติดต่อเรา เพื่อให้ปรับปรุงฐานข้อมูลของคุณตามที่เราได้บันทึกไว้ หรือคุณอาจจะเข้าไปปรับปรุงข้อมูลของคุณเองผ่านทางเว็บไซต์ของเฮอร์บาไลฟ์ก็ได้ พร้อมนี้ ได้แสดงรายละเอียดการติดต่อของเราไว้แล้วด้านล่าง โดยที่เราจะพยายามนำมาตรการดำเนินการต่างๆ ทางการค้า เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผล มาตอบสนองต่อความประสงค์ต่างๆ เหล่านั้น ทั้งนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับกระบวนการจัดการของเราที่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีความประสงค์จะขอชะลอหรือระงับกระบวนการดังกล่าวไว้ สามารถดำเนินการผ่านการประสานงานเดิมที่เคยทำ คุณยังคงเป็นผู้ทรงสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่เป็นการใช้งานโดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือต่างๆ สามารถประมวลผลได้ รวมถึงการแสดงความประสงค์ให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ไปยังผู้ดูแล/ควบคุมข้อมูลรายอื่นๆ ด้วย

อนึ่ง PDPA กำหนดสิทธิของคุณในการเข้าถึง และขอคัดสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวคุณได้ นอกจากนั้น คุณยังมีสิทธิในการเรียกร้องหรือแสดงความประสงค์กับเราในการเปิดเผยแหล่งข้อมูลของคุณ ในกรณีที่คุณมิได้ให้คำยินยอมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวของเรา เช่นเดียวกัน หากคุณประสงค์ให้เราลบ ทำลาย หรือล้างข้อมูลส่วนของบุคคลคุณ ขอให้คุณติดต่อและแจ้งให้เราดำเนินการได้ นอกจากนั้น คุณยังสามารถขอเพิกถอนคำยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับเราสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา ซึ่งการขอเพิกถอนคำยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนอื่นๆ ที่เราได้จัดเก็บ นำมาใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามที่คุณได้ให้คำยินยอมอย่างถูกต้องตามกฎหมายไว้ก่อนแล้ว อนึ่ง ในการใช้สิทธิเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และในสัญญา ซึ่งอยู่ภายใต้ PDPA และกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เนื่องจากเรามีความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันมากที่สุด เราจะใช้ความอุตสาหพยายามที่สมเหตุสมผลในการดูแลรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงขอความกรุณาคุณแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลให้เราได้ทราบโดยทันทีทันใด ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ที่แสดงรายละเอียดด้านล่างนี้

หากคุณประสงค์จะขอใช้สิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับการประมวล/ประเมินข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อเราโดยตรง ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ที่แสดงรายละเอียดด้านล่างนี้ โดยที่เราอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อใช้ยืนยันตัวตนของคุณ และเป็นไปเพื่อรักษาความปลอดภัย ก่อนที่นำข้อมูลตามที่คุณแจ้งความประสงค์มาเปิดเผยหรือแสดงต่อคุณ

การร้องเรียน (complaints)

เฮอร์บาไลฟ์ยึดมั่นการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด โดยหาคุณเชื่อว่า เฮอร์บาไลฟ์มิได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องหรือเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณอาจจะติดต่อเราผ่านทางช่องทางทั้งที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ตามที่นำเรียนด้านล่างนี้ โดยกรุณาอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในข้อเท็จจริงที่ทำให้คุณเชื่อว่า มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตามนโยบายของเฮอร์บาไลฟ์ หลังจากนั้น เราจะเร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณโดยทันที และหากคุณมิได้รับการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของคุณ หรือไม่พอใจต่อผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของคุณมิได้ ขอให้คุณติดต่อสำนักประธานเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว (Office of the Chief Privacy Officer) ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานงานภายในเฮอร์บาไลฟ์ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของคุณ รายละเอียดการติดต่อสำนักประธานเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว คือ 310-410-9600 หรือ privacy@herbalife.com เราขอเรียนเพิ่มเติมว่าคุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยที่มีอำนาจควบคุม ดูแลดังกล่าว

รายละเอียดเฉพาะของเว็บไซต์ (Website Specific)

การปกป้อง/คุ้มครองเด็ก (protection of children)

เนื่องจากเว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารและใช้งานโดยทั่วไปของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีการออกแบบเป็นการเฉพาะ หรือเน้นย้ำไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนใดๆ แต่ทว่า เราจะไม่เก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และหากเราพบว่า มีการเก็บข้อมูลที่แสดงอัตลักษณ์บุคคลเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีในเว็บไซต์ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการติดต่อบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเหล่านั้น เพื่อขอยืนยันความยินยอมของผู้ปกครองเหล่านั้น โดยหากเราไม่ได้รับการยืนยันความยินยอมในระยะเวลาที่กำหนด หรือหากได้รับการแจ้งจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนตามที่เราได้ติดต่อไปว่า ไม่อนุญาตให้เราใช้ หรือเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นๆ ออกจากฐานบันทึกข้อมูลของเรา ทั้งนี้ การแจ้งความประสงค์ของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง เฮอร์บาไลฟ์จะอธิบายถึงลักษณะเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

การใช้โปรแกรมคุกกี้ (Cookies)

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นส่วนของการเก็บบันทึกข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานในระบบฮาร์ดดิสของคอมพิวเตอร์ โดยเรานำมาใช้เพื่อพัฒนาให้ระบบตอบสนอง หรือดูแลการใช้งานจำเพาะของคุณในทุกๆ ครั้ง ที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ข้อกำหนดในโปรแกรมคุกกี้จะไม่เก็บหรือบันทึกข้อมูลที่แสดงอัตลักษณ์เฉพาะของบุคคล อาทิ ชื่อหรือหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่างๆ ทั้งนี้ เราอาจจะอนุญาตให้บุคคลฝ่ายที่สามเข้าใช้โปรแกรมคุกกี้ในเว็บไซต์ได้ โดยที่เราไม่ได้เข้าควบคุมการใช้งาน หรือเนื้อหาของคุกกี้ของบุคคลฝ่ายที่สาม ในขณะที่เว็บเบราเซอร์จะอนุญาตให้คุณลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดดิสของคุณได้ตลอดเวลา รวมถึงการบล็อกคุกกี้ และ/หรือการรับแจ้งเตือนในกรณีที่มีการทำงานของคุกกี้ ทั้งนี้ หากคุณเลือกที่จะบล็อกคุกกี้ คุณอาจจะไม่สามารถเข้าใช้โปรแกรม หรือคุณลักษณะเฉพาะบางอย่างของเว็บไซต์ได้

ลิ้งค์ของบุคคล/ฝ่ายที่สาม (Third-party links)

เว็บไซต์อาจจะมีลิ้งค์ของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการ และดูแลโดยบุคคลฝ่ายที่สาม ซึ่งแน่นอนว่า เราไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมดูแลแต่อย่างใด แต่ทว่า ข้อมูลใดๆ ที่คุณนำเสนอ หรือแจ้งให้กับเว็บไซต์ของบุคคลฝ่ายที่สามจะได้รับการกำกับดูแลโดยเงื่อนไขและข้อตกลงนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ และเราขอเน้นย้ำให้คุณตรวจสอบ และสอบถามก่อนที่เป็นเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ฝ่ายที่สาม ขอเรียนย้ำว่า เราไม่สามารถรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อเนื้อหา การปฏิบัติ หรือนโยบายต่างๆ ของเว็บไซต์ฝ่ายที่สาม การที่มีลิ้งค์ เนื้อหา หรือช่องทางการเข้าใช้เว็บไซต์ฝ่ายสามในเว็บไซต์ของเรา มิได้ทำให้เกิดสิทธิในการรับรองเนื้อหา การปฏิบัติ หรือนโยบายของเว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด

การปรับเปลี่ยนนโยบาย (modifications to policy)

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ... เดือน .... 2563 โดยเฮอร์บาไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้โดยทันทีภายหลังจากที่มีการประกาศ/แจ้ง โดยอาจจะนำเรียนให้คุณรับทราบผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) หรือโดยการนำเสนอเป็นประกาศ (โพสต์) แจ้งเตือนสาธารณะในเว็บไซต์ของเรา ขอความกรุณาให้คุณติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยสาระสำคัญของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการนำเรียนให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ของคุณ และ/หรือเว็บไซต์ของเรา เพื่อขอความยินยอม หรือการตอบตกลงของคุณ ดังนั้น ขอให้คุณทบทวนนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะๆ เพื่อสอบทานและทำความเข้าใจลักษณะการดำเนินการต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด คุณสามารถสอบทานและยืนยันข้อมูลฉบับปรับปรุงตามที่คุณได้เข้าดูในเว็บไซต์ครั้งล่าสุด โดยตรวจสอบจากวันที่แสดงการปรับปรุงนโยบายนั้นๆ ซึ่งจะระบุไว้ที่ด้านล่างของนโยบายฉบับนี้ และในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ตามที่เราได้นำนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเราที่ใช้ก่อนหน้านี้ มาใช้กับบรรดาข้อมูลต่างๆ ที่เก็บรวบรวมมาก่อนแล้ว โดยหากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของเรา ขอความกรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์ หลังจากที่มีการโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในระบบออนไลน์ หรือคุณสามารถขอเพิกถอนคำยินยอมหรือการยอมรับของคุณ โดยผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ของเรา ตามที่แสดงรายละเอียดไว้ข้างท้ายนี้

การสอบถาม หรือการให้ความเห็น หรือการติดต่อเรา

ในกรณีที่คุณมีคำถาม หรือต้องการให้ความเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีความประสงค์จะดำเนินการใดๆ ตามสิทธิของคุณ กรุณาติดต่องานบริการสมาชิก (Member Services) ที่ [หมายเลขโทรศัพท์ของงานบริการสมาชิก] (สำหรับสมาชิกเท่านั้น) หรือติดต่อเราได้ที่ : [ที่อยู่ของเฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย] หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) privacy@herbalife.com