เข้าโปรแกรมกับโค้ชบาส
การเสนอราคาถูกเสนอขายปลีก - เข้าสู่ระบบเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ข้อตกลงในการใช้

โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้และนโยบายรักษาความปลอดภัยของ บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “HERBALIFE”) ดังปรากฏอยู่ที่ https://herbalifedwsqa.blob.core.windows.net/content/th-th/legal/thth_herbalifeprivacypolicy.pdf และนโยบายรักษาความปลอดภัยสมาชิกของ GOHERBALIFE.COM ดังปรากฏอยู่ที่ https://herbalifedwsqa.blob.core.windows.net/content/th-th/legal/thth_memberprivacypolicy.pdf ก่อนที่จะ เข้าถึงเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงในการใช้นี้เป็นข้อตกลง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) ระหว่าง บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “กับเรา”) และท่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) และสมาชิก Herbalife ที่ท่านได้เข้าถึงได้ในเว็บไซต์ GoHerbalife.com ข้อตกลงฉบับนี้ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้และ แต่ละสมาชิกของ Herbalife ของเว็บไซต์ GoHerbalife.com ซึ่งอยู่ภายในแพลตฟอร์ม GoHerbalife.com (ซึ่งจะเรียกรวมๆ กันในที่นี้ว่า “เว็บไซต์”) และเพื่อการใช้บริการใดๆ ของ Herbalife ผ่านเว็บไซต์ (ซึ่งจะเรียกรวมๆ กันในที่นี้ว่า “บริการ”)

การยินยอมข้อตกลงในการใช้ของท่าน การใช้เว็บไซต์และข้อมูล สถิติ ข้อความ ซอฟท์แวร์ ข้อมูล รูปภาพ เสียงหรือวัตถุอื่นๆ ที่อยู่ในที่นี้ หรือการใช้หรือการซื้อบริการอื่นๆ ของท่านเป็นการยืนยันที่จะผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ และตกอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือเข้าร่วมในบริการใดๆ ได้

หากท่านไม่พอใจกับเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ เช่นนี้ หนทางเดียวและเป็นการเฉพาะสำหรับท่านในการเยียวยา คือ การหยุดใช้เว็บไซต์หรือบริการ เว้นแต่ว่า จะมีหนทางอื่นในการเยียวยา ซึ่งเป็นผลมาจากกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลง นโยบายรักษาความปลอดภัยของ Herbalife นโยบายรักษาความปลอดภัยสมาชิกของ GoHerbalife.com (เหล่านี้รวมกันเรียกว่า “นโยบายรักษาความปลอดภัย”) เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง ท่าน เราและ สมาชิก Herbalife ที่ท่านได้เข้าถึงได้ในเว็บไซต์ GoHerbalife.com ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องนี้ และเข้ามาแทนที่ข้อกำหนด ความตกลง ความเข้าใจ การต่อรองและการหารือก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ตาม นอกจากนี้ ไม่มีการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ที่จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดอื่นๆ ของเรื่องนี้ (ไม่ว่าจะคล้ายคลึงกันหรือไม่) และไม่ถือว่าการสละสิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นการสละสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ว่าจะได้มีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดแจ้ง

ข้อความและรูปแบบที่อยู่ในเว็บไซต์ตกอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าว ทั้งนี้ การเข้าถึงหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ (ซึ่งต้องเป็นการเชื่อมโยงที่ได้รับอนุญาต) โดยท่านรับรู้ถึงความเสี่ยงว่าข้อมูลในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบทิ้งก็ได้

1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ ณ เวลาใดก็ตามเพื่อที่จะ:

  • เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงนี้
  • ปรับแก้ เพิ่ม เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ หรือส่วนใดๆ ก็ตามของเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ ณ เวลาใดๆ ตามดุลพินิจของเราแต่ฝ่ายเดียว

บางครั้งบางคราวเราจะขอสงวนสิทธิ์อันเป็นดุลพินิจของเราแต่ฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่ม ยกเลิก เอาออก ปรับแก้หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ณ เวลาใดก็ได้ หากท่านต้องการข้อมูลจากเรา หรือเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือเพื่อร่วมในบริการไม่ว่าจะทางใดก็ตามภายหลังที่ข้อตกลงนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ถือว่าท่านได้อ่านเข้าใจ ให้ความยินยอม และตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ รูปแบบปัจจุบันล่าสุดของข้อตกลงนี้จะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์และเข้ามาแทนที่รูปแบบที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดของข้อตกลงนี้

เว็บไซต์หรือบริการไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนอาจจะมีการปรับแก้ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจฝ่ายเดียวของเรา ทั้งนี้ การปรับแก้ การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือบริการจะตกอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้

2.คุณสมบัติ

ท่านต้องแสดงและให้คำมั่นว่าท่านอายุ 20 ปีบริบุรณ์หรือมากกว่า ซึ่งสามารถที่จะเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ถือบัตรเครดิตในการซื้อสินค้าของ Herbalife ผ่านเว็บไซต์ได้

สินค้าและบริการของ Herbalife จะซื้อขายผ่านเครือข่ายสมาชิก Herbalife และในการซื้อสินค้าหรือบริการของ Herbalife นั้น ไม่ได้กำหนดให้ท่านต้องเป็นสมาชิก Herbalife แต่อย่างใด

3.ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่าน

หากท่านได้ให้ข้อมูลแก่เว็บไซต์ ท่านยินดีที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนหากได้มีการร้องขอ อีกทั้ง ท่านยินดีที่จะยังคงให้มีและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยหากเห็นสมควร เราและสมาชิก Herbalife จะใช้และรักษาข้อมูลของท่านที่เราได้จัดเก็บผ่านเว็บไซต์นี้ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเราดังปรากฏอยู่ที่ https://herbalifedwsqa.blob.core.windows.net/content/th-th/legal/thth_herbalifeprivacypolicy.pdf และนโยบายรักษาความปลอดภัยสมาชิกของ GOHERBALIFE.COM ดังปรากฏอยู่ที่ https://herbalifedwsqa.blob.core.windows.net/content/th-th/legal/thth_memberprivacypolicy.pdf.

    4.สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ

เว็บไซต์หรือเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่หรือที่จะมีในอนาคตรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่บทความความเห็นข้อความอื่นๆ สารบบแฟ้ม คู่มือชี้แนะ ภาพถ่าย ภาพบรรยาย รูปภาพ คลิปเสียงและวิดีโอ และข้อความโฆษณา ตลอดจนเครื่องหมายทางการค้า ลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน รหัส ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร และวัตถุใดๆ และทั้งหมดที่สามารถได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ (รวมถึงรหัสต้นทางและรหัสจุดหมาย) และหรือรูปแบบใดๆ ของทรัพย์สินทางปัญญา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมๆกันว่า “วัตถุ”) ซึ่ง เราหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าของหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และวัตถุดังกล่าวได้รับการป้องกันไม่ให้ใช้ ทำ สำเนาหรือเผยแพร่ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า มหาชนและกฎหมายอื่นๆ และตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ท่านจะไม่สามารถบันทึก ผลิตซ้ำ จัดแสดง ส่งต่อ ขาย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ต่อยอดจากหรือบนฐานของงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง การจัดพิมพ์ซ้ำ การลอกเลียนแบบ การอัพโหลด การแก้ไข การโพสต์ การถ่ายโอน การแสดงต่อสาธารณะ การร่าง การเชื่อมโยง การจำหน่ายหรือการใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของวัตถุและไม่มีส่วนใดๆ ในข้อตกลงนี้หรือในเว็บไซต์นี้ที่จะตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโดยนัยยะ โดยกฎหมายปิดปากหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือสิทธิใช้ในวัตถุในลักษณะใดๆ โดยปราศจากความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือบุคคลภายนอกซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของวัตถุหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่จะแสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้เสียก่อน การใช้ การสำเนา การผลิตซ้ำ การปรับแก้ การจัดพิมพ์ การจัดพิมพ์ซ้ำ การอัพโหลด การร่าง การดาวน์โหลด การโพสต์ การถ่ายโอน การจำหน่าย การทำซ้ำ หรือการใช้ในทางที่ไม่ชอบอื่นๆ ในวัตถุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง การใช้วัตถุดังกล่าวนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้จะเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงนี้และเป็นการละเมิดต่อลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ทั้งนี้ ท่านยินยอมที่จะไม่ใช้วัตถุสำหรับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของเราและของผู้อื่น ท่านยินยอมที่จะไม่แทรกแซงกระบวนการอันเป็นปกติหรือการใช้เว็บไซต์นี้รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่การพยายามเข้าถึงพื้นที่การจัดการดูแลเว็บไซต์ท่านยินยอมที่จะรายงานการกระทำละเมิดใดๆ ในข้อตกลงนี้ของบุคคลอื่นที่ท่านได้รับรู้ และท่านได้รับทราบว่าเราจะบังคับใช้สิทธิ์ของเราอย่างเต็มที่ตามกฎหมาย นอกจากนี้ เราอาจจะเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หยุดให้บริการ ลบทิ้งหรือระงับให้บริการเกี่ยวกับวัตถุชั่วคราว ณ เวลาใดๆ ก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวและปราศจากความรับผิด Herbalife ตราสัญลักษณ์และชื่อของสินค้าที่ผลิตที่ทำการตลาดที่ทำการค้าขายหรือทำการจัดจำหน่ายโดย Herbalife และสมาชิกของ Herbalife ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าและหรือเครื่องหมายบริการของ บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด) , หรือบริษัทในเครือ และเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการและตราสัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือบริการอื่นๆ ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการหรือตราสัญลักษณ์ของเจ้าของที่กล่าวมาข้างต้น

5.การลงทะเบียน

พื้นที่บางแห่งของเว็บไซต์อาจจะกำหนดให้มีการลงทะเบียนหรืออาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลเพื่อเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงเนื้อหาบางอย่าง โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการดูแลของเว็บไซต์จะมีการเปิดเผยเป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสมาชิก GoHerbalife.com ซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามความสมัครใจและเป็นทางเลือกเท่านั้นและหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือเข้าใช้บริการบางอย่างของเว็บไซต์ได้

หากท่านลงทะเบียนกับเว็บไซต์ ท่านยินยอมที่จะยอมรับผิดในการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี อีเมล์หรือรหัสของท่าน (หากมี) และท่านยินยอมที่จะไม่ขาย ถ่ายโอนหรือ มอบหมายบัญชีของท่านให้กับผู้ใด ท่านมีหน้าที่ที่จะรักษารหัสลับของท่าน (หากมี) และการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่านต้องเป็นไปอย่างจำกัดเพื่อที่ว่าบุคคลอื่นจะไม่สามารถรับรู้ถึงรหัสลับในการเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้ชื่อของท่านไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากท่านรู้สึกว่ารหัสที่กำหนดอาจจะรู้ถึงบุคคลอื่นได้ ท่านจะต้องเปลี่ยนรหัสนั้น

อาศัยดุลยพินิจฝ่ายเดียวของเรา เราอาจจะยกเลิกรหัสของท่าน เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าวหรือไม่ก็ตาม ในเหตุใดๆ หรือจะไม่มีเหตุผลใดๆ ก็ได้

6.ความผิดพลาด

แม้ว่าเราพยายามที่จะรักษาเว็บไซต์และบริการอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเต็มที่ แต่เราก็ไม่อาจที่จะรับรองได้ถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆได้ทั้งหมด หากท่านพบเห็นความผิดพลาดในเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ โปรดติดต่อเราได้ที่ 0845 056 0606 และรวมถึงหากเป็นไปได้ โปรดอธิบายถึงความผิดพลาดนั้นที่ตั้งของ URL และข้อมูลติดต่อของท่าน โดยเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหาที่ท่านได้แจ้งแก่เรา

7.้อสงวนสิทธิ์ของการรับรอง ข้อจำกัดความรับผิด

ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเว็บไซต์ วัตถุและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ที่ได้มีการเผยแพร่ “อย่างที่ควรจะเป็น” “และที่มีอยู่” “อาจจะมีข้อผิดพลาดทั้งหมดก็ได้” ซึ่งเราจะไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่การรับรองในกรรมสิทธิ์ หรือการรับรองโดยนัยจากการค้า การไม่ละเมิดหรือความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์อันเป็นการเฉพาะ หรือความผิดพลาดอันเกิดจากตัวบทกฎหมาย หรือในกฎหมายหรือจากการเกี่ยวข้องหรือการใช้เพื่อการค้า ทั้งนี้ ในบางเขตอำนาจอาจจะไม่อนุญาตให้มีคำรับรองโดยปริยาย ดังนั้น ข้อจำกัดความรับรองข้างต้นอาจจะปรับใช้กับท่านไม่ได้ ท่านอาจจะมีสิทธิ์อื่นซึ่งแตกต่างออกไปตามเขตอำนาจก็ได้

ท่านยินยอมว่าเราและบริษัทสำนักงานใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์และผู้มอบหมายของเรา และพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการแต่ละราย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมๆ ว่า “คู่สัญญาเสริม”) จะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิด สัญญา ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือเหตุอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ความเสียหายหรือค่าเสียหายโดยตรง หรือในลักษณะพิเศษ หรือทางอ้อม หรือโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเป็นผลที่ตามมา หรือเป็นไปในลักษณะเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการใดๆ ของหรือที่เกี่ยวกับเว็บไซต์บริการต่างๆ ฟอรั่มของผู้ใช้วัตถุ หรือความผิดพลาดหรือการละเว้นกระทำการใดๆ ในการปฏิบัติการเชิงเทคนิคหรือวัตถุ และแม้ว่าเราจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนโดยความประมาท โดยเหตุสุดวิสัย โดยความขัดข้องทางโทรคมนาคม โดยการจารกรรมหรือการทำลาย หรือโดยการเข้าถึงเว็บไซต์หรือข้อมูลหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้และไม่มีกรณีใดและภายใต้พฤติการณ์ใดๆ ที่คู่สัญญาเสริมจะต้องรับผิดชอบต่อท่านในเหตุหรือการกระทำการใดๆ ก็ตามที่ต้องรับผิดชอบมากกว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ ในบางเขตอำนาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือละเว้นความรับผิดและเงื่อนไขและหรือข้อสงวน ในการรับผิดชอบค่าเสียหายบางประเภทได้ ดังนั้นข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นอาจจะบังคับใช้กับท่านไม่ได้

เราจะไม่แสดงออกหรือรับรองอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง การแพร่หลาย หรือความเหมาะสมของข้อมูล ข้อเท็จจริง มุมมอง ความเห็น ข้อความหรือข้อเสนอแนะซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์หรือการบริการต่างๆ และ/หรือในวัตถุ การอ้างถึงสินค้า กระบวนการ การจัดพิมพ์หรือบริการของบุคคลภายนอกตามชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ ผู้ผลิตหรืออื่นๆนี้ ไม่ได้ถือว่าหรือเสมือนว่าเราได้ให้การรับรองหรือให้คำแนะนำแต่อย่างใด ทั้งนี้ มุมมองและความเห็นของผู้ใช้ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้บ่งชี้หรือสะท้อนมุมมองของ Herbalife โดยผู้ใช้มีหน้าที่ที่จะต้องขอความเห็นจากผู้มีวิชาชีพตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ความเห็น คำแนะนำหรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์

การใช้อินเตอร์เน็ตอาจจะไม่ปลอดภัยได้ โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์จากความไม่ปลอดภัยดังกล่าวหรือจากไวรัส จุดบกพร่องในโปรแกรมหรือปัญหาในคอมพิวเตอร์ การถูกรบกวนการแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อฉล ความผิดพลาด การละเว้นกระทำการ การขัดขวาง การลบทิ้ง การเกิดข้อบกพร่อง การล่าช้าในการปฏิบัติการหรือการโอนถ่าย ความบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์ หรือการขัดข้องทางเทคนิคหรือการทำงานอื่นๆ ที่ผิดปกติ ทั้งนี้ ท่านพึงทราบด้วยว่าการส่งอีเมลโดยอินเตอร์เน็ตอาจจะไม่ปลอดภัยและท่านพึงพิจารณาในเรื่องนี้ก่อนที่จะส่งข้อความไปยังบุคคลใดๆ ก็ตามผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะเราจะไม่แสดงออกหรือรับรองอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสม สภาพการทำงาน การมีอยู่หรือการปฏิบัติการของเว็บไซต์ ทั้งนี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราวอันเป็นผลมาจากการบำรุงรักษาหรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

8.การชดเชยเยียวยา

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยินดีที่จะชดเชย ปกป้องและจะไม่ทำให้คู่สัญญาเสริมต้องได้รับความเสียหายจากหรือเพราะการเรียกร้อง การถูกกล่าวหา ความต้องการ เหตุแห่งการกระทำ การตัดสิน ค่าเสียหายความ ความสูญเสีย ความรับผิด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อการต่อสู้กับบุคคลภายนอก รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ค่าธรรมเนียมทนายความซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องจากการละเมิดต่อการแสดงออก การรับรอง ข้อกำหนดร่วมกัน หรือข้อตกลงดังต่อไปนี้ การละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายใดๆ ของท่าน การใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือวัตถุที่เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงนี้ของท่าน ข้อมูลหรือวัตถุที่โพสต์หรือส่งต่อผ่านคอมพิวเตอร์หรือบัญชีของท่าน แม้ว่าจะไม่ได้ส่งโดยท่านก็ตามแต่เป็นการละเมิดต่อลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ สิทธิบัตร การเผยแพร่ ความเป็นส่วนบุคคลหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคล หรือการใส่ร้ายบุคคลใดๆ หรือการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอันเป็นการกระทำของท่าน และ/หรือการใช้ข้อมูลของท่าน ท่านจะต้องร่วมมืออย่างเต็มที่และอย่างเหมาะสมเพื่อการปกป้องข้อเรียกร้องใดๆ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะต่อสู้และควบคุมข้อพิพาทใดๆ จากกรณีที่ท่านต้องชดเชยแต่เพียงผู้เดียว โดยค่าใช้จ่ายให้ตกเป็นพับแก่เรา และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ท่านจะต้องไม่ระงับข้อพิพาทอันปราศจากความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเราเสียก่อน

9.การเลิกข้อตกลง การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

การละเมิดข้อตกลงนี้อาจจะนำมาซึ่งการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดของท่าน (รวมไปถึงเว็บพร็อพเพอร์ตี้หรืออีเมลล์แอดเดรสซึ่งกำหนดเอาไว้โดยเว็บไซต์) และอาจจะเกี่ยวพันกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ไม่มีการสละสิทธิ์ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ที่จะใช้บังคับหรือมีผลกระทบ เว้นแต่จะได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอำนาจให้กระทำได้ของ Herbalife เสียก่อน เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยปราศจากการบอกกล่าวแก่ท่านหรือบุคคลภายนอก และเมื่อมีการยุติให้เข้าถึงเว็บไซต์ของท่านหรือเมื่อร้องขอโดย Herbalife แล้ว ท่านจะต้องทำลายวัตถุทั้งหมดที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้หรือเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสำเนาและการติดตั้งทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยท่านได้ทราบว่าเราจะบังคับใช้สิทธิ์ของเราตามกฎหมายอย่างเต็มที่

ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้หากพบว่าเป็นโมฆียะโดยศาลซึ่งมีเขตอำนาจรับผิดชอบ ให้โมฆียกรรมของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดที่เหลือ ทั้งหมดในข้อตกลงนี้ซึ่งจะยังคงมีผลใช้บังคับและมีผลกระทบอย่างเต็มที่ต่อไป ทั้งนี้ ชื่อหัวข้อในข้อตกลงนี้เป็นไปเพื่อความสะดวกแก่ท่านเท่านั้นและไม่ได้มีผลกระทบทางกฎหมายหรือทางสัญญาแต่อย่างใด

10.ว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกา

แม้ว่าการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้จะตอบสนองโดย Herbalife และสมาชิก Herbalife ในประเทศไทย แต่ก็มีบริษัทในเครือของ Herbalife ซึ่งบริหารเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นนอกประเทศไทยด้วยเช่นกัน ดังนั้นซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ จึงตกอยู่ภายใต้กฎหมายการควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซอฟต์แวร์ดังกล่าวไม่อาจที่จะดาวน์โหลดหรือส่งออกหรือส่งกลับ (i) ไปยัง (หรือในประเทศหรือในถิ่นพำนักของ) คิวบา พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ไอวอรี่โคสต์ ลิเบีย เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย ซูดาน เวเนซูเอล่า หรือประเทศอื่นๆ ที่สหรัฐอเมริกาได้สั่งห้ามสินค้า หรือ (ii) กับผู้ใดก็ตามที่อยู่ในรายชื่อที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของ กระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกาหรือตารางคำสั่งปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ การดาวน์โหลดหรือการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว ท่านได้แสดงออกและรับรองว่าท่านไม่ได้อยู่ใน หรืออยู่ภายใต้การควบคุมครอง หรืออยู่ในประเทศหรือมีถิ่นพำนักของประเทศดังกล่าวหรือเป็นบุคคลที่อยู่ในรายการดังกล่าว

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดการมีอยู่ของเว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ แก่บุคคลใดๆ ในพื้นที่ใดๆ ทางภูมิศาสตร์ หรือเขตอำนาจใดๆ ก็ได้ ณ เวลาใดก็ตามซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจฝ่ายเดียวของเรา

11.การระงับข้อพิพาท

ข้อตกลงนี้จะใช้กฎหมายโดยและจะต้องตีความเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ให้ศาลแห่งประเทศไทยมีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาท

12.การติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ความเห็น หรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ การบริการหรือข้อตกลงฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ โทร: 02 660 1600 | อีเมลล์:Memberservices_thailand@herbalife.com.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 22, 2019

© 2019 Herbalife. ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ